El secre­tari d’Habi­tatge i inclusió Social, Car­les Sala, va pre­sen­tar ahir a Girona el fun­ci­o­na­ment dels fons Next Gene­ra­tion per a la reha­bi­li­tació d’habi­tat­ges, en una jor­nada que va aple­gar 80 pro­fes­si­o­nals impli­cats del sec­tor, i amb els col·legis d’Arqui­tec­tes, Apa­re­lla­dors i Admi­nis­tra­dors de Fin­ques, que actu­a­ran com a medi­a­dors i pres­crip­tors en la gestió de les sub­ven­ci­ons. Les con­vo­catòries pre­ve­uen 480 mili­ons en sub­ven­ci­ons i acords amb 10 enti­tats finan­ce­res per cobrir la inversió pri­vada. En els casos que les refor­mes impli­quin estal­vis de fins al 30% de con­sums, l’ajut pot asso­lir el 40% de les obres, i fins al 80% quan s’estalviï, per exem­ple amb aïlla­ment, el 60%, i suple­ments per a la reti­rada de peces d’ami­ant.El per­cen­tatge sub­ven­ci­o­na­ble va direc­ta­ment rela­ci­o­nat amb la reducció del con­sum:-40% de sub­venció: quan la reducció del con­sum EPNR és igual o supe­rior al 30% (un màxim de 6.300 euros/habi­tatge).-65% de sub­venció: quan la reducció del con­sum EPNR és igual o supe­rior al 45% (un màxim d’11.800 euros/habi­tatge).-80% de sub­venció: quan la reducció del con­sum EPNR és igual o supe­rior al 60% (un màxim de 18.800 euros/habi­tatge).-Les quan­ti­tats ante­ri­ors podran aug­men­tar-se un màxim de 1.000 euros per habi­tatge (o de 12.000 euros per edi­fici) quan la reha­bi­li­tació com­porti la reti­rada d’ami­ant.

Pro­grama habi­tat­ges: des­ti­nat a per­so­nes pro­pietàries que volen fer actu­a­ci­ons per millo­rar l’eficiència energètica del domi­cili habi­tual
Poden acce­dir a aquesta línia de sub­venció, les per­so­nes pro­pietàries d’habi­tat­ges i també els usu­fruc­tu­a­ris i llo­ga­ters, en el cas que assu­mei­xin el cost de les obres, i que volen adop­tar mesu­res per millo­rar l’eficiència energètica del seu domi­cili habi­tual, com ara la modi­fi­cació de tan­ca­ments, el canvi de fines­tres o el canvi de sis­te­mes de cli­ma­tit­zació que subs­ti­tu­ei­xin les ener­gies fòssils per ener­gies reno­va­bles o bio­massa.Aquesta línia de sub­venció compta amb una dotació pres­su­postària total de 58,5 mili­ons d’euros en diver­sos exer­ci­cis. La con­vo­catòria actual té una dis­po­ni­bi­li­tat pres­su­postària de 24.038.692 d’euros.​Seran actu­a­ci­ons sub­ven­ci­o­na­bles dins aquest pro­grama d’habi­tatge les obres que supo­sin una reducció de la demanda energètica del 7%, o una reducció en el con­sum d’ener­gia primària no reno­va­ble (EPNR) del 30%, o una actu­ació que impli­qui una millora en l’envo­lu­pant tèrmic de l’habi­tatge. La quan­tia màxima sub­ven­ci­o­na­ble és de 7.500 euros per habi­tatge i la inversió mínima és de 1.000 euros/habi­tatge. L’import de la sub­venció serà del 40%, amb una sub­venció màxima de 3.000 euros/habi­tatge.
Lli­bre de l’edi­fici: des­ti­nat a comu­ni­tats de pro­pi­e­ta­ris que vul­guin allar­gar la vida útil de l’edi­fici i evi­tar-ne la degra­dació
Poden acce­dir a aquesta tipo­lo­gia de sub­venció les comu­ni­tats de pro­pi­e­ta­ris d’edi­fi­cis d’habi­tat­ges cons­truïts abans de l’any 2000, que tin­guin la ins­pecció tècnica de l’edi­fici apro­vada o admesa a tràmit en el moment de fer la sol·lici­tud i que vul­guin redac­tar el seu lli­bre de l’edi­fici o el pro­jecte de reha­bi­li­tació.El lli­bre de l’edi­fici és l’estudi tècnic que dona infor­mació sobre les carac­terísti­ques de l’edi­fici i pro­por­ci­ona a la pro­pi­e­tat les ins­truc­ci­ons d’ús i de man­te­ni­ment necessàries per allar­gar la vida útil de l’edi­fici i evi­tar-ne la degra­dació. En aquest estudi també es deta­llen les actu­a­ci­ons que cal fer per asso­lir les millo­res necessàries en eficiència energètica.​Els fons Next Gene­ra­tion EU sub­ven­ci­o­nen aquest tre­ball de diagnosi a la comu­ni­tat de veïns que tin­gui intenció de reha­bi­li­tar abans que deci­deixi dur a terme les obres de reha­bi­li­tació.Aquesta línia de sub­venció compta amb una dotació pres­su­postària total de 43 mili­ons d’euros en diver­sos exer­ci­cis. La con­vo­catòria actual té una dis­po­ni­bi­li­tat pres­su­postària de 9.397.981 d’euros.