LLEI 1/2023 DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 18/2007, DEL DRET A L’HABITATGE I DEL LLIBRE CINQUÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA, RELATIU ALS DRETS REALS, AMB RELACIÓ A L’ADOPCIÓ DE MESURES URGENTS PER AFRONTAR LA INACTIVITAT DELS PROPIETARIS EN ELS CASOS D’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES AMB ALTERACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA VEÏNAL

 

Aquesta Llei permet que els AJUNTAMENTS puguin instar el desnonament d’un habitatge ocupat de forma il·legal en els supòsits que el seu propietari sigui un gran tenidor (propietari de + de 10 habitatges) i no hagi iniciat accions per al desallotjament dels ocupants sense títol.

Sorprenentment i lamentablement, malgrat que inicialment estava previst en el projecte de Llei que veníem recolzant des del Col·legi, finalment la norma aprovada no inclou que les COMUNITATS DE PROPIETARIS puguin també, per iniciativa pròpia, instar directament les accions per exercir l’acció de cessació i llançament contra els okupants sense títol de les entitats privatives que ocasionen problemes d’alteració de la convivència a la finca o de la seguretat.

La regulació només afecta als habitatges que siguin propietat de GRANS TENIDORS i exclou els pisos de la resta de propietaris, malgrat que les okupacions d’aquests afecten igualment a la convivència i a la seguretat de les Comunitats de Propietaris.

En aquest enllaç trobaràs una àmplia informació del CONTINGUT DISPOSITIU.