El Govern va aprovar prorrogar durant 6 mesos la suspensió de l’obligació de convocar juntes de propietaris en les comunitats subjectes a la propietat horitzontal, sense perjudici que es puguin continuar celebrant presencialment o per videoconferència complint les garanties corresponents. Aquesta resolució s’ha fet pública en el Decret Llei 1/2022, d’11 de gener (DOGC 8586 de […]

El Govern ha decidit aprovar un Decret Llei que prorrogarà durant 6 mesos més la suspensió de l’obligació de convocar juntes de propietaris en les comunitats subjectes a la propietat horitzontal, fins al 30 de juny de 2022, per tal de facilitar els acords de les juntes de propietaris durant la pandèmia. El Decret, a […]

S’ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que prorroga durant 14 dies més, entre d’altres, la prohibició de celebrar reunions de comunitats de propietaris […]

Davant la situació sanitària que tenim provocada per la 6a onada COVID-19, i del final del període de suspensió de l’obligació de convocar juntes de propietaris, el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya ha adreçat un escrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, sol·licitant que l’obligació de convocar i celebrar les juntes […]

En el DOGC de data 9 de desembre de 2021, s´ha publicat l´Ordre EMT/226/2021 de 3 de desembre de 2021, on s´estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l´any 2022. Segons aquesta, a la ciutat de Barcelona, les dades de les festes locals es corresponen al 24 i […]

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 11/21, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, s’ha modificat la determinació de la Base Imposable en “l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i AJD”, així com en “l’Impost sobre Successions i Donacions”, passant a ser, per al cas d’immobles, el “valor de Referència” que […]