En data 23 de febrer de 2022, s’ha publicat en el BOE el Real Decret Llei 2/2022, de 22 de febrer, que introdueix les següents modificacions:
  1. La Disposició Final Segona modifica els arts. 1 i 1 bis del RDL 11/2020, de 21 de març, ampliant fins al 30 de setembre de 2022 la suspensió dels procediments i llançaments en els supòsits i d’acord amb els tràmits ja establerts.
  2. La Disposició Final Tercera modifica els apartats 2, 3, 5 i 6 de la Disposició Addicional Segona del RDL 37/2020, de 22 de desembre, ampliant fins al 31 d’octubre de 2022, la possibilitat de sol·licitar compensació per part de l’arrendador o propietari recollida en el Real Decret-llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports. Així mateix, la pròrroga de la suspensió dels processos i llançaments s’estén també als ocupants sense títol (okupes) quan l’arrendador sigui un gran tenidor (+10 habitatges).
  3. La Disposició Final vuitena, en consonància amb l’ampliació de la suspensió dels procediments i llançaments i del termini per sol·licitar compensació per part de l’arrendador o propietari, mitjançant la Disposició Final Vuitena es modifiquen els terminis establerts en el Real Decret 401/2021, de 8 de juny, pel que s’estableix el procediment per al reconeixement de la compensació als propietaris i arrendadors a què fan referència els articles 1 i 1 bis del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, fins al 31 d’octubre de 2022 i afegeix una Disposició Addicional única per la qual les compensacions a les quals es refereix aquest reial decret que no s’hagin pogut realitzar amb els recursos del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, es podran realitzar amb els del Pla Estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025 regulat per Reial decret 42/2022, de 18 de gener.
A aquest efecte els requisits que han de concórrer perquè les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla puguin utilitzar els recursos del Pla Estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025 per a les compensacions a arrendadors o propietaris previstes en el Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, són els mateixos que els regulats per al Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 en l’article 2, amb l’excepció que l’acord de liquidació i imputació de l’import de les compensacions, que serà adoptat per la persona titular de la Secretaria d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, s’inclourà en la liquidació final del conveni que cada comunitat autònoma i les ciutats de Ceuta i Melilla subscriguin amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a l’execució del Pla Estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025, sense que procedeixi dictar-lo abans.