En data 18/11/2021 s’ha publicat al Canal Participa el document de la consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei d’incorporació del contracte d’arrendament de béns al llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, per tal que pugueu formular les propostes que creieu oportunes durant el període d’1 mes.

T’annexem l’enllaç de la publicació per què puguis presentar les teves propostes: https://participa.gencat.cat/processes/arrendamentdebens 

El Col·legi considera que és de rellevant importància aquesta consulta pública per conèixer el parer de la ciutadania i dels agents potencialment afectats per la norma per tal de poder detectar els problemes i les vicissituds que genera cada tipus contractual d’arrendament de béns i així fer front de la millor manera possible a la nova regulació del contracte. Sense perjudici del pretès objectiu de la consulta pública, et traslladem l’opinió del Col·legi sobre els aspectes que considerem de rellevància per establir un marc normatiu del contracte d’arrendament de béns actual i ajustat a la problemàtica arrendatària real, a través de la seva incorporació en el llibre VI del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes: 

 1. Es dona actualment un excés regulador, particularment en la normativa de l’habitatge
 2. Recolzem una normativa pròpia catalana, ajustada al marc competencial propi.
 3. La regulació hauria de contemplar la problemàtica actual que genera alarmant inseguretat jurídica en totes les parts que intervenen en el lloguer.
 4. La normativa actual és excessivament garantista a favor de l’arrendatari, desprotegint a les persones arrendadores, especialment en el compliment d’obligacions bàsiques com ara el pagament de la renda i la devolució de la possessió de l’habitatge en les mateixes condicions que li va ser lliurat.
 5. Compartim la conveniència d’establir una regulació adient referida als arrendaments de temporada i de segona residència.
 6. Som contraris a polítiques intervencionistes en el preu del lloguer.
 7. Estem en contra del retorn a polítiques sobre arrendaments fracassades, impròpies de la tradició legislativa catalana.
 8. S’ha de contemplar l’obligació de les Administracions Públiques de donar cobertura suficient a la necessitat social de lloguer.
 9. Quan el parc d’habitatge públic sigui insuficient per atendre la demanda social, s’ha de preveure la compensació adequada al propietari privat que destini l’habitatge a lloguer assequible.
 10. Promoure millores processals i alternatives, per facilitar la resolució àgil dels conflictes derivats de la relació arrendatària.
 11. Considerem que tota regulació ha de ser senzilla, breu i de fàcil interpretació.
 12. És imprescindible la participació activa en el projecte dels Administradors de Finques, com a professionals de referència en el sector.

T’animem a participar en la consulta per tal de fer arribar el nostre parer en un assumpte de tanta rellevància per a l’exercici de la nostra activitat professional. 

Estem a la teva disposició per a qualsevol consulta o proposta a través del correu del CAFBL: cafbl@cafbl.cat