• S’han deixat de celebrar més d’1.000.000 de juntes de propietaris, la qual cosa ha comportat la paralització de les obres en els edificis, veient-se afectades moltes empreses del sector de la construcció.
  • La moció, que es va aprovar sense vots en contra, insta el Govern a aprovar eines que permetin adoptar acords per poder continuar amb el desenvolupament normal de l’activitat en les comunitats de propietaris.

Barcelona, 30 de març – La proposta, presentada pel Grup Parlamentari Popular en la Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha estat aprovada sense cap vot en contra i s’ha acceptat la moció del Partit Socialista perquè la norma que s’aprovi ofereixi la màxima garantia jurídica per a tots els propietaris a l’hora de deliberar i votar els diferents punts de l’ordre del dia, fonamentalment d’aquelles persones que no tenen accés a la via telemàtica o no saben utilitzar les noves tecnologies.

Els Administradors de Finques col·legiats, en les diverses reunions mantingudes amb els diferents Grups Parlamentaris per sol·licitar una norma que reconegués la validesa de les juntes telemàtiques, manifesten que la Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha recollit les seves peticions, i esperen que la normativa que es desenvolupi i aprovi pròximament pel Congrés garanteixi el dret de participació de tots els propietaris -que podran assistir representats-, i amb la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i de garantir l’emissió del seu vot. No obstant això, cal tenir present les seves particularitats, el nombre de propietaris i la capacitat d’accés a la tecnologia. Per això, i atès que no totes les comunitats podran reunir-se virtualment, també s’ha proposat la possibilitat d’adoptar acords sense Junta mentre durin les restriccions.

LES JUNTES VIRTUALS, SENSE VALIDESA

Actualment, i encara que les noves tecnologies permetin les reunions virtuals, la Llei de Propietat Horitzontal només reconeix validesa a les reunions presencials, a excepció de la llei catalana, que sí que estableix la possibilitat de reunions via telemàtica i la validesa de la presa d’acords de Junta de Propietaris amb aquest sistema, després de l’aprovació del Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa. Des de llavors estan en vigor solucions similars a Catalunya a les quals proposa el CGCAFE sense haver generat cap problema entre els propietaris i resultant útils perquè no es freni ni la vida en comunitat, ni l’economia.

En aquest any de pandèmia s’han deixat de celebrar més de 1.000.000 de juntes de propietaris, la qual cosa ha comportat la paralització de les obres en els edificis. Moltes empreses s’estan veient afectades amb aquesta situació al no poder realitzar-se obres d’accessibilitat, eficiència energètica i la rehabilitació d’edificis en general. Per a Salvador Díez, president del Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques, “pròximament es rebran 27.000 milions d’euros de la Unió Europea, els coneguts com a Fons de Recuperació Europeus, dels quals una part es destinaran a rehabilitar immobles, i si aquesta situació es prolonga, la gestió d’aquestes ajudes al sector de l’edificació no podria produir-se”.

Durant la pandèmia, els Administradors de Finques col·legiats han fet possible el bon funcionament dels edificis, però es reclama aquesta norma perquè, encara que en la pràctica, moltes comunitats de propietaris tenen garantit el seu funcionament, gran part dels propietaris/es prefereixen no celebrar reunions per evitar riscos de contagi. Per aquest motiu, i per a donar cobertura legal a aquestes situacions, Salvador Díez explica la necessitat de “suspendre l’obligació de convocar anualment les reunions durant 12 mesos i donar per renovats, de manera tàcita, tant els càrrecs de la Junta de Propietaris de la comunitat i els pressupostos amb el suport legal necessari”.

 

DESCARREGAR NOTA DE PREMSA