Els signants hi veuen una “limitació al dret de propietat” i creuen que ha de comportar una indemnització

  • Imatge de la plaça de la Vila de Gràcia, a Barcelona , amb la seu del districte al fons JUANMA RAMOS.

El sec­tor immo­bi­li­ari ha inter­po­sat un recurs con­tenciós admi­nis­tra­tiu con­tra la modi­fi­cació del Pla Gene­ral Metro­po­lità (MPGM) per a la millora urbanística i ambi­en­tal dels bar­ris de Gràcia de Bar­ce­lona, l’apro­vació defi­ni­tiva de la qual va es va publi­car el pas­sat 4 de març al Diari Ofi­cial de la Gene­ra­li­tat (DOGC). Sosté que l’esmen­tada modi­fi­cació pre­veu que les actu­a­ci­ons edi­fi­catòries d’habi­tat­ges plu­ri­fa­mi­li­ars en sòl urbà con­so­li­dat o de gran reha­bi­li­tació d’edi­fi­ca­ci­ons de més de 400 m2 hau­ran de des­ti­nar un mínim del 30% del sos­tre edi­fi­ca­ble a habi­tatge pro­te­git, fixant un sos­tre dife­rent res­pecte al que en el seu moment es va esta­blir per a la resta de la ciu­tat (600 m2) “sense jus­ti­fi­car el motiu d’aquesta diferència”.

Al docu­ment, sig­nat pel Col·legi d’Admi­nis­tra­dors de Fin­ques de Bar­ce­lona i Lleida, l’Asso­ci­ació de Pro­mo­tors i Cons­truc­tors d’Edi­fi­cis de Cata­lu­nya, la Cam­bra de la Pro­pi­e­tat Urbana de Bar­ce­lona i el Col·legi d’Agents de la Pro­pi­e­tat Immo­biliària de Bar­ce­lona i l’Asso­ci­ació d’Agents Immo­bi­li­a­ris de Cata­lu­nya, també remar­quen que la reserva en sòl urbà con­so­li­dat cons­ti­tu­eix una càrrega nova sobre la pro­pi­e­tat, ja que imposa un nou deure als pro­pi­e­ta­ris d’aquest sòl.

“Ens tro­bem doncs, davant una limi­tació al dret de pro­pi­e­tat, i per tant, ha de com­por­tar la cor­res­po­nent indem­nit­zació, tal com va esta­blir recent­ment el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal”, sos­te­nen. També subrat­llen que una qüestió molt impor­tant, que motiva el recurs, és el fet que l’estudi econòmic ela­bo­rat “no acla­reix la via­bi­li­tat real de la nova norma, ni tam­poc esta­bleix la sos­te­ni­bi­li­tat per a les finan­ces púbiques”.

Les enti­tats con­si­de­ren que les grans ten­si­ons que regis­tra avui l’accés a l’habi­tatge per a una gran part de les famílies, té per ori­gen “un greu dese­qui­li­bri entre una oferta molt reduïda res­pecte d’una demanda crei­xent”, així com l’absència de polítiques públi­ques ben dis­se­nya­des i dota­des econòmica­ment, així com d’una paràlisi de la gestió de les admi­nis­tra­ci­ons públi­ques amb els escas­sos recur­sos de què dis­po­sen.

Segons dades del Pla Ter­ri­to­rial Sec­to­rial d’Habi­tatge (PTSH), l’Àmbit Metro­po­lità de Bar­ce­lona té un poten­cial de reser­ves de sòl per cons­truir més de 73.000 habi­tat­ges pro­te­gits, dels quals 20.000 a la ciu­tat de Bar­ce­lona. “És impres­cin­di­ble mobi­lit­zar aques­tes reser­ves per incre­men­tar l’oferta d’habi­tatge asse­qui­ble”, asse­nya­len.

Així, con­si­de­ren que cal capa­ci­tat de gestió, coor­di­nació entre admi­nis­tra­ci­ons i recur­sos econòmics per dis­po­sar d’un “mer­cat esta­ble” que faci­liti l’accés a l’habi­tatge de les famílies, i no pas el “con­ti­nuat canvi de la regu­lació que afecta al sec­tor de l’habi­tatge”, ja que crea “inse­gu­re­tat jurídica, impos­si­bi­lita la pla­ni­fi­cació i pro­voca l’efecte con­trari”.

 

LLEGIR LA NOTÍCIA COMPLETA A “EL PUNT AVUI”: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2137120-el-sector-immobiliari-interposa-un-recurs-contra-la-modificacio-del-pla-dels-barris-de-gracia-de-barcelona.html