Els signants hi veuen una “limitació al dret de propietat” i creuen que ha de comportar una indemnització

 

El sector immobiliari ha interposat recurs contenciós administratiu contra la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per a la millora urbanística i ambiental dels barris del districte de Gràcia, promoguda per l’Ajuntament de Barcelona, l’aprovació definitiva de la qual va ser publicada el passat 4 de març al Diari Oficial de la Generalitat. Signen el document l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya.

Les entitats signants sostenen que l’MPGM de Gràcia preveu que les actuacions d’edificació d’habitatges plurifamiliars en sòl urbà consolidat o de gran rehabilitació d’edificacions de més de 400 m² hauran de destinar un mínim del 30% del sostre edificable a habitatge protegit, fixant un sostre diferent respecte al que en el seu moment es va establir per a la resta de la ciutat (600 m²)  sense justificar el motiu d’aquesta diferència. També remarquen que la reserva en sòl urbà consolidat constitueix una càrrega nova sobre la propietat, ja que imposa un nou deure als propietaris d’aquest sòl, la qual cosa es considera una limitació al dret de propietat, i, per tant, ha de comportar la corresponent indemnització, tal com va establir recentment el Tribunal Constitucional.

En un comunicat conjunt de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) i el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI) es considera que la principal motivació del recurs és el fet “que l’estudi econòmic elaborat no aclareix la viabilitat real de la nova norma, ni tampoc estableix la sostenibilitat per les finances públiques”. A més es destaca que també s’inclou la rehabilitació, posant dificultats a una tasca que totes les administracions competents en matèria d’habitatge coincideixen en aquests moments que s’ha d’impulsar i incentivar, no solament per l’oportunitat dels Fons Europeus, sinó  sobretot per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, fets que amb l’exigència de reserva d’habitatge protegit, s’està impedint o com a mínim dificultant.

“Absència de polítiques públiques ben dissenyades”

Així mateix, les entitats signants consideren que les grans tensions que registra l’accés a l’habitatge per a una gran part de les famílies, té per origen “un greu desequilibri entre una oferta molt reduïda respecte d’una demanda creixent, i de l’absència de polítiques públiques ben dissenyades i dotades econòmicament, així com d’una paràlisi de la gestió de les administracions públiques amb els escassos recursos de què disposen”. Segons dades del Pla Territorial Sectorial d’habitatge, l’Àmbit Metropolità de Barcelona té un potencial de reserves de sòl per construir més de 73.000 habitatges protegits, dels quals 20.000 a la ciutat de Barcelona. És imprescindible mobilitzar aquestes reserves per incrementar l’oferta d’habitatge assequible.

Per això sostenen que cal capacitat de gestió, coordinació entre administracions i recursos econòmics per disposar d’un mercat estable que faciliti l’accés a l’habitatge de les famílies, i no pas el continuat canvi de la regulació que afecta el sector de l’habitatge, ja que crea inseguretat jurídica, impossibilita la planificació i provoca l’efecte contrari, és a dir, una reducció de l’oferta d’habitatges, dificultant encara més l’accés a l’habitatge als ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

 

LLEGIR LA NOTÍCIA COMPLETA A “EL NACIONAL”: https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/sector-immobiliari-interposa-recurs-mpgm-gracia_754059_102.html