• Barcelona, 12 de setembre de 2023- Les entitats representatives dels professionals i empreses del sector immobiliari de Catalunya han presentat recurs d’alçada davant la consellera del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, per la resolució de la Secretaria d’habitatge, declarant como a zona de mercat residencial tens a 140 municipis de Catalunya.Les entitats entenen que la resolució és contrària al que estableix la llei 12/2023, de 24 de maig, pel Dret a l’Habitatge, i van presentar-hi al·legacions el passat 27 de juliol. Aquestes al·legacions se centren en l’incompliment del procediment establert a la Ley de la Vivienda com ara:
  • La manca d’una memòria justificativa per cadascun dels 140 municipis. Per quin motiu considera l’administració que aquell municipi en concret cal que sigui declarat com a ZMRT.
  • Manca d’un pla específic amb les mesures necessàries per a corregir el desequilibri entre l’oferta i la demanda. És a dir, quines actuacions (públiques, privades, público-privades?) caldria dur a terme a cada municipi en concret per donar resposta a les necessitat d’habitatge.
  • També al·legaven que la selecció dels requisits per poder declarar formalment una Zona de Mercat Residencial Tens que recull la resolució és esbiaixada i no correspon a la definició que fa la Ley de la Vivienda en un tema tan sensible com calcular quina és la càrrega en concepte d’habitatge que poden suportar les famílies.

   

  El recurs d’alçada presentat per les entitats en via administrativa és previ a la interposició del recurs contenciós administratiu.

  Els signataris del recurs d’alçada són:

  • Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya
  • Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat immobiliària de Catalunya
  • Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya
  • Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya
  • Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE)

   

DESCARREGAR NOTA DE PREMSA