El Govern ha aprovat un Reial decret llei que recull les propostes dels Administradors de Finques col·legiats

• Si bé a Catalunya ja s’havia suspès l’obligació de convocar Juntes de comunitats de propietaris i s’havien prorrogat els càrrecs i pressupostos fins al 31 de desembre, ara ja és a nivell de tota Espanya.
• Les reunions de les comunitats de propietaris que siguin necessàries convocar podran celebrar-se telemàticament i fins i tot es poden prendre acords sense junta mitjançant consultes per escrit.

Barcelona, 5 de maig – El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional. Aquest Decret regula i desbloqueja la celebració de juntes de propietaris tal com havien sol·licitat els Administradors de Finques col·legiats als diferents Grups Parlamentaris i al Govern, i les propostes del qual han estat recollides en la norma aprovada.

Els Administradors de Finques col·legiats consideren que el Reial decret llei, que entrarà en vigor el pròxim 9 de maig, és positiu, ja que estableix un ventall de solucions al qual es pot acollir cada edifici en funció de les seves circumstàncies. Tal com el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE- havia proposat, no serà obligatori convocar juntes de propietaris fins al dia 31 de desembre de 2021, i es prorrogaran els últims pressupostos aprovats i els càrrecs de la Comunitat de Propietaris, quedant suspesa, per tant, l’obligació d’aprovar el pla d’ingressos i despeses previsibles, els comptes corresponents i el pressupost anual. Salvador Díez, president del CGCAFE, expressa la seva satisfacció per aquestes mesures i explica que aquests aspectes de la normativa “són un pas important perquè les comunitats de propietaris puguin seguir amb la seva activitat normal i puguin fer front a les seves obligacions econòmiques comptant amb els ingressos per quotes dels propietaris/as per poder afrontar-les”.

Un altre dels aspectes que recull la normativa és que facilita la participació i el vot dels propietaris/as, una qüestió que el CGCAFE considera fonamental per garantir els drets de tots ells, i que també era una de les propostes dels Administradors de Finques col·legiats. El Govern ha aprovat que la Junta de Propietaris pugui celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple per tractar temes urgents que no puguin demorar-se, entre ells, les obres d’accessibilitat universal i les obres que resultin necessàries per al manteniment i funcionament de l’edifici. Però perquè aquestes reunions urgents es puguin realitzar, cal possibilitar que els propietaris disposin de tots els mitjans necessaris per a la seva participació en les reunions que es convoquin pel president, per la quarta part dels propietaris/as, o un número d’aquests que representin un 25% de les quotes de participació. Sobre aquesta qüestió, el president del CGCAFE, Salvador Díez, explica que també han recollit una altra de les nostres propostes, “en establir que el Secretari-Administrador de Finques col·legiat, a més de comprovar la identitat de tots els propietaris/as assistents a la Junta, garanteix que compten amb els mitjans telemàtics adequats per a la seva participació en la reunió”.

 

LES JUNTES VIRTUALS SÍ QUE SERAN VÀLIDES

Els Administradors de Finques col·legiats consideren adequat que, tal com havien proposat, en aquelles comunitats de propietaris en les quals no pugui garantir-se la participació de tots per via telemàtica, es puguin adoptar acords sense la celebració presencial de la Junta de Propietaris, mitjançant l’emissió del vot per correu postal o comunicació telemàtica. Per a Salvador Díez, “això és molt important perquè garanteix el dret de participació de tots els propietaris/as i l’emissió del seu vot si no tenen capacitat d’accés a les noves tecnologies, evitant, al no celebrar-se presencialment, els possibles contagis per la COVID-19”.

Fins a l’aprovació d’aquest Reial decret llei, i encara que les noves tecnologies permetien les reunions virtuals, la Llei de Propietat Horitzontal només reconeix validesa a les reunions presencials, a excepció de la llei catalana, que sí que estableix la possibilitat de reunions via telemàtica i la validesa de la presa d’acords de Junta de Propietaris amb aquest sistema. El Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya, des del març del 2020, van aconseguir mitjançant l’aprovació per part del Govern de la Generalitat dos Decrets Lleis per regular el funcionament de les Juntes de Propietaris i, des d’aleshores, sempre han recolzat a la resta dels col·legis perquè s’aconseguís a nivell general, per a tot el país.

En aquest any de pandèmia s’han deixat de celebrar més d’1.000.000 de juntes de propietaris, la qual cosa ha comportat la paralització de les obres en els edificis. Moltes empreses s’estaven veient afectades amb aquesta situació al no poder realitzar-se obres d’accessibilitat, eficiència energètica i la rehabilitació d’edificis en general. Per a Salvador Díez, president del CGCAFE, “pròximament es rebran 27.000 milions d’euros de la Unió Europea, els coneguts com a Fons de Recuperació Europeus, dels quals part es destinaran a rehabilitar immobles, per la qual cosa aquest Reial decret llei és fonamental perquè les comunitats de propietaris puguin accedir a aquests fons prenent les decisions sobre aprovació de pressupostos i sol·licitud de les subvencions, i poder aconseguir una reactivació econòmica del sector de la construcció i iniciant les bases per aconseguir entorns més sostenibles”.

 

DESCARREGAR NOTA DE PREMSA