• La morositat en les comunitats de propietaris, un fre a les obres de rehabilitació

El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida (CAFBL) ha anunciat avui la seva iniciativa per a impulsar una reforma legislativa que modificaria la Llei Hipotecària de 1946 amb l’objectiu d’abordar el creixent problema de morositat en les comunitats de propietaris. La proposta consisteix a incloure de manera registral a l’adjudicatari en els procediments d’execució sobre béns immobles. En altres paraules, es busca que el jutjat o tribunal encarregat del procés informe al registrador sobre el final del procediment, identificant al nou propietari de l’habitatge. Aquest canvi facilitaria a les comunitats de propietaris la possibilitat de reclamar deutes pendents en cas d’existir.

La salut econòmica de les comunitats de propietaris està intrínsecament lligada al compliment puntual de les obligacions de pagament per part dels copropietaris, tant en quotes ordinàries com extraordinàries. No obstant això, les situacions de morositat es tornen encara més problemàtiques quan els propietaris estan immersos en processos d’execució per impagament de les quotes hipotecàries. Actualment, en finalitzar aquests procediments, la comunitat no té accés a informació sobre la conclusió del procés ni sobre l’adjudicatari definitiu, qui assumiria les responsabilitats i afectacions reals de l’immoble.

Lorenzo Viñas, president del CAFBL, destaca la gravetat de la morositat en les comunitats de propietaris, subratllant que aquest problema no sols obstaculitza les obres de manteniment o rehabilitació necessàries, sinó que s’intensifica en casos d’execucions judicials per impagament d’hipoteques. En aquests casos, l’impagament de la quota comunitària s’acumula als mesos previs d’impagament de la hipoteca, generant un perjudici significatiu per a la comunitat, especialment en processos judicials que poden estendre’s fins a 24 mesos.

 

El Sr. Viñas emfatitza que aquesta situació impedeix la realització d’obres comunes essencials, com la instal·lació d’ascensors, la qual cosa afecta negativament persones amb discapacitat o d’edat avançada. A més, assenyala que la falta de registre de l’adjudicació dificulta la identificació del nou propietari, complicant el procés de reclamació de quotes pendents.

És fonamental destacar que els habitatges en bon estat de conservació i manteniment contribueixen al benestar general dels qui les habiten. Per tant, la garantia d’una economia sòlida en les comunitats de propietaris és essencial per a dur a terme qualsevol obra de manteniment necessària.

La proposta de modificació de la Llei Hipotecària de 1946 serà enviada als diversos grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com al Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana d’Espanya. El CAFBL també es compromet a promoure reunions institucionals necessàries per a impulsar aquesta tan necessària modificació legislativa.