Els propietaris que vulguin optar a aquests crèdits, amb un import màxim de 12.000 euros, poden presentar la sol·licitud fins al 15 de maig

Teulada d’un edifici del Centre Històric de Manresa | Pere Fontanals
L’Oficina Municipal d’Habitatge de Manresa ha obert la convocatòria per a l’atorgament de microcrèdits per part de l’Ajuntament de Manresa a petits propietaris per a l’arranjament d’habitatges buits de la ciutat. Aquesta convocatòria té per objecte concedir crèdits, sense interès, per a finançar obres d’adequació de les condicions d’habitabilitat d’habitatges privats buits, amb preferència per al centre històric de la ciutat.

Els microcrèdits tindran un 0% d’interès, amb un termini màxim de devolució de 6 anys i una amortització per quotes mensuals. L’import serà d’un màxim de 12.000 euros. Per optar als microcrèdits, es pot presentar la sol·licitud fins al proper 15 de maig, a través del web de l’Ajuntament o també presencialment a l’Oficina Municipal d’Habitatge (c/ Amigant, 5).
Les obres susceptibles per ser finançades són la dotació dels elements mínims de l’equip de cuina (aigüera, cocció, extracció de fums…); la dotació dels elements mínims de la cambra higiènica (rentamans, inodor, plat de dutxa o banyera, ventilació…); l’accessibilitat a l’interior de l’habitatge, i i evitar perill per pavimentació deficient.

També es finançaran actuacions com la instal·lació elèctrica mínima, la instal·lació d’aigua calenta sanitària mínima (inclou la caldera o sistema alternatiu), les obres necessàries per poder instal·lar una rentadora; la col·locació de baranes en desnivells interiors, la demolició i/o construcció d’envans per tal d’aconseguir habitacions (cosa que inclou obertures per al millor accés a estances necessàries per a l’habitabilitat) i la instal·lació de portes.

Per últim, també es finançaran intervencions que tinguin en compte mesures d’eficiència energètica, aïllament tèrmic, estanqueïtat o ventilació que no afectin als elements comunitaris; obres per evitar problemes de salubritat i per arranjar el sistema elèctric d’il·luminació de l’espai d’accés a l’habitatge.

Nova línia d’ajuts dels fonts Next Generation

D’altra banda, el proper 27 d’abril s’obrirà una nova línia d’ajuts, en aquest cas provinents dels fons Next Generation, destinats a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici, tant plurifamiliar com unifamiliars. El programa té com a objectiu, tant a l’àmbit urbà com al rural, el finançament d’obres als edificis I habitatges (d’ús predominant residencial) on s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica.

Els destinataris són comunitats de propietaris i propietats verticals, tant si són persones físiques com jurídiques. Els sol·licitants s’hauran d’adreçar prèviament al tècnic de capçalera (arquitecte o arquitecte tècnic) o a l’administrador de finques de l’edifici, ja que són els agents encarregats de fer passos previs en la tramitació de l’expedient. Ofereixen assessorament i tramiten la subvenció i les gestions amb els col·legis d’arquitectes i els col·legis d’aparelladors, els arquitectes tècnics i els enginyers de l’edificació, a fi de resoldre les qüestions tècniques.

Com a requisits per sol·licitar aquests ajuts, cal tenir la inspecció tècnica de l’edifici (ITE) aprovada o admesa a tràmit. El termini de presentació de sol·licituds començarà el 27 d’abril i s’allargarà fins al 31 de desembre o fins a l’exhauriment dels fons.

Per poder realitzar els tràmits, es pot consultar el web de l’Ajuntament, o contactar les entitats relacionades amb els tràmits previs: el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona o el Col·legi d’Administradors de Finques. Per a més informació, es pot adreçar a les oficines de Rehabilitació i Habitatge: Fòrum SA (per edificis situats al centre històric de Manresa) o el Consell Comarcal del Bages (per edificis situats a la resta de Manresa).

La següent convocatòria serà per a la millora de l’eficiència energètica

A banda de les dues línies d’ajuts ja esmentades, el proper mes de maig sortirà una tercera línia d’ajudes, vinculada als fons Next Generation, i que en aquest cas anirà destinada a la millora de l’eficiència energètica d’habitatges. El termini de sol·licituds, en aquest cas, s’obrirà l’11 de maig.

Mesures per millorar el parc d’habitatge existent

Aquests ajuts per a la rehabilitació d’habitatges buits és una de les mesures posades en marxa per l’Ajuntament de Manresa per treballar per una millora general del parc d’habitatges de la ciutat, tenint en compte que una part està en males condicions o presenta un envelliment important. Entre altres, l’Ajuntament ofereix estímuls per a la rehabilitació i reforma d’habitatge, com ara ajuts per obtenir la cèdula d’habilitat, avançaments de lloguers per a la rehabilitació de reformes i els esmentats ajuts per a la rehabilitació.