Article 46 del Reial Decret Llei 6/2022 de 22 de març 2022
BOE de 30 de març de 2022

 

Entre altres mesures econòmiques l’article 46 d’aquest Reial Decret Llei estableix una limitació respecte a l’increment màxim de l’actualització de les rendes dels arrendaments d’habitatge durant el període 31 de març a 30 juny 2022.

Aquesta norma és d’aplicació:

  • En els contractes d’habitatge subjectes a la LAU de 1994.
  • I que la renda hagi de ser actualitzada dins del període del 31 març al 30 juny 2022.

Condicions obligatòries segons l’article 46 del Reial Decret Llei:
Distingeix entre quan el propietari/arrendador és GRAN TENIDOR (PERSONA FÍSICA o JURÍDICA titular de més de 10 immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m² d’ús residencial, exclosos garatges i trasters) i quan el propietari/arrendador  NO ÉS GRAN TENIDOR (la resta).

1. GRAN TENIDOR
– Increment de l’actualització:

  • El que pactin les parts, però NO POT SUPERAR EL 2%

LÍMIT: Resultat d’aplicar l’IGC (Índex General de Competitivitat a data de l’actualització, prenent com a mes de referència l’últim índex publicat).

Les parts podran pactar una actualització inferior al 2%, però no superior al 2%.

(L’IGC, mentre es consideri que l’objectiu mig de la inflació a la zona euro és del 2 %, només es pot utilitzar entre 0 i 2 %, no per sota ni per dalt.)

  • Si no es pacta res s’aplicarà el 2%

2. RESTA DE PROPIETARIS (NO GRANS TENIDORS):
– Increment de l’actualització:

  • El que pactin les parts: Les parts podran pactar l’actualització en base a l’IPC publicat, sense el límit màxim del 2%.
  • Si no hi ha pacte: S’aplicarà el 2% com a màxim.

– Efectes de la norma: 
No té efectes retroactius.
Només és d’aplicació per les rendes que s’hagin d’actualitzar durant el període entre 31 de març i 30 de juny 2022.