A la Llei 11/2022 es va afegir, de forma incoherent i sorprenent, un nou article 553-25 bis al CCCat que modificava la regulació anterior.

El CAFBL va detectar l’existència d’incongruències en aquest nou article 553-25 bis i va informar de les contradiccions existents a la Conselleria de Justícia per tal que fes les correccions oportunes.

Gràcies a aquestes gestions del CAFBL, en el DOGC de 17 de març del 2023 es va publicar la LLEI 3/2023 de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, en la qual s’inclou el següent:

  • Modificació de la redacció original de la lletra d) de l’article 553-25 del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya.
  • Modificació de la redacció original de la lletra f) de l’article 553-25 del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya.
  • Derogació de l’article 25 bis del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya.
En conseqüència, les lletres modificades de l’article 553-25 del CCCat queden redactades de la següent manera:
– Article 553-25 LLETRA d:
«d) L’execució de les obres per a instal·lar infraestructures comunes o equips amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica o hídrica, així com per a instal·lar sistemes d’energies renovables i llurs elements auxiliars d’ús comú en elements comuns, encara que l’acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o afectin l’estructura o la configuració exterior.»
– Article 553-25 LLETRA f:
«f) La participació en la generació d’energies renovables compartides amb altres comunitats de propietaris, en l’agregació de la demanda, així com també en comunitats energètiques locals o ciutadanes d’energia, i en l’exercici dels drets derivats d’aquesta participació, encara que l’acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts.»  
– Entrada en vigor: 18 de març del 2023
Amb aquesta supressió i derogació de l’article 553-25 bis impulsada pel CAFBL es posa fi a les contradiccions i a la confusió que es va generar per l’adopció d’acords comunitaris referits a les rehabilitacions i millores energètiques dels edificis.