• El Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya esdevé seu de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya. QUIM PUIG.
LORENZO VIÑAS  GERENT DEL COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE BARCELONA-LLEIDA

El pla de recu­pe­ració per a Europa té com a objec­tiu trans­for­mar els rep­tes deri­vats de la pandèmia en una opor­tu­ni­tat per impul­sar la tran­sició ecològica i la trans­for­mació digi­tal. De totes les línies trac­to­res que pro­mo­ci­o­na­ran la trans­for­mació, els admi­nis­tra­dors de fin­ques estem espe­ci­al­ment vin­cu­lats a la reha­bi­li­tació d’edi­fi­cis i habi­tat­ges amb cri­te­ris d’eficiència energètica. El nos­tre paper, en aquest con­text, és el d’aju­dar les comu­ni­tats de pro­pi­e­ta­ris en la gestió de les sol·lici­tuds per tal que es puguin bene­fi­ciar de les sub­ven­ci­ons el major nom­bre d’edi­fi­cis pos­si­ble. Per fer-ho rea­li­tat, i a través d’un acord amb l’Agència d’Habi­tatge de Cata­lu­nya (AHC), el Con­sell de Col·legis d’Admi­nis­tra­dors de fin­ques de Cata­lu­nya esdevé seu de l’Ofi­cina Tècnica de Reha­bi­li­tació de Cata­lu­nya (OTRC).

El Reial Decret 853/2021, de 5 d’octu­bre, pel qual es regu­len els pro­gra­mes d’ajuda en matèria de reha­bi­li­tació resi­den­cial i habi­tatge social del pla de recu­pe­ració, trans­for­mació i resiliència (PRTR) arti­cula els plans en sis pro­gra­mes i, con­cre­ta­ment, és en el pro­grama 3 d’ajuda a les actu­a­ci­ons de reha­bi­li­tació als edi­fi­cis on els admi­nis­tra­dors de fin­ques tin­drem molt a fer.

L’objec­tiu a Cata­lu­nya és reha­bi­li­tar uns 22.750 habi­tat­ges fins al desem­bre del 2023; si la mit­jana d’habi­tat­ges per edi­fici és de quinze depar­ta­ments, la pre­visió és reha­bi­li­tar uns 1.500 edi­fi­cis, apro­xi­ma­da­ment. Cal una tasca prèvia i con­ti­nu­ada de sen­si­bi­lit­zació diri­gida a la ciu­ta­da­nia que des­ta­qui la importància i la res­pon­sa­bi­li­tat dels pro­pi­e­ta­ris en la con­ser­vació i el man­te­ni­ment dels edi­fi­cis i dels seus habi­tat­ges, apli­cant cri­te­ris d’eficiència energètics. Així doncs, l’OTRC serà un punt d’infor­mació, asses­so­ra­ment i acom­pa­nya­ment als admi­nis­tra­dors de fin­ques en el procés de sub­venció per a la reha­bi­li­tació d’edi­fi­cis, a més de difon­dre les con­di­ci­ons del pro­grama i de comu­ni­cació a la soci­e­tat.

L’objecte del pro­grama 3 és el finançament de les obres o actu­a­ci­ons en edi­fi­cis resi­den­ci­als on s’obtin­gui una millora acre­di­tada de l’eficiència energètica, amb espe­cial atenció en l’envo­lu­pant de l’edi­fici. S’inclo­uen els seus habi­tat­ges i els habi­tat­ges uni­fa­mi­li­ars. A més de la millora en l’eficiència energètica de l’edi­fici, s’haurà de dis­po­sar del pro­jecte tècnic i dels cer­ti­fi­cats d’eficiència energètica tant abans com després de les obres de reha­bi­li­tació a fi d’acre­di­tar la millora asso­lida.

Els des­ti­na­ta­ris d’aquest pro­grama són els pro­pi­e­ta­ris o usu­fruc­tu­a­ris d’habi­tat­ges uni­fa­mi­li­ars aïllats, en filera i d’edi­fi­cis resi­den­ci­als plu­ri­fa­mi­li­ars d’habi­tatge (tipo­lo­gia resi­den­cial col·lec­tiva), així com dels habi­tat­ges que el com­po­nen. També s’hi podran aco­llir les comu­ni­tats de pro­pi­e­ta­ris o les agru­pa­ci­ons de comu­ni­tats de pro­pi­e­ta­ris.

Per poder bene­fi­ciar-se d’aques­tes aju­des, és neces­sari dis­po­sar d’un pro­jecte tècnic de les actu­a­ci­ons que s’han de fer, inclo­ent el lli­bre de l’edi­fici exis­tent; dis­senys i tècni­ques cons­truc­ti­ves que per­me­tin la reu­ti­lit­zació i el reci­clatge, i la reti­rada d’aquells pro­duc­tes de la cons­trucció que con­tin­guin ami­ant.

Per poder acce­dir a les aju­des, s’ha d’asso­lir una millora de l’eficiència energètica de com a mínim el 30%, que supo­sarà un 40% de la sub­venció, i en funció del per­cen­tatge d’aquest estalvi energètic, la quan­ti­tat a rebre anirà dels 6.300 euros per habi­tatge als 18.800, de manera que com major sigui l’estalvi energètic, més fons es rebran.

L’AHC ha vist, des del pri­mer moment, la neces­si­tat de comp­tar amb els admi­nis­tra­dors de fin­ques per donar a conèixer i pro­mo­ci­o­nar entre els pro­pi­e­ta­ris dels habi­tat­ges els pro­gra­mes de reha­bi­li­tació d’edi­fi­cis, ente­nent que la col·labo­ració pobli­co­pri­vada en pro­jec­tes d’aquesta mag­ni­tud i importància és indis­pen­sa­ble. L’acord amb l’AHC té alhora un mis­satge clau: el reco­nei­xe­ment dels admi­nis­tra­dors de fin­ques com a pro­fes­si­o­nals essen­ci­als en les rela­ci­ons entre l’admi­nis­tració pública i els ciu­ta­dans.

És cru­cial fer una crida a tot­hom, perquè amb aquesta nova situ­ació es rei­tera la importància que tenen, d’una banda, els pro­pi­e­ta­ris dels béns immo­bles d’habi­tat­ges en la seva reha­bi­li­tació i en l’ade­quada con­ser­vació i man­te­ni­ment i, de l’altra, els admi­nis­tra­dors de fin­ques, ja que la tasca de gestió i dedi­cació pro­fes­si­o­nal que tenim enco­ma­na­des ha de com­por­tar la millora de la qua­li­tat de vida dels ciu­ta­dans, la sos­te­ni­bi­li­tat ambi­en­tal i la dina­mit­zació d’un sec­tor gene­ra­dor de llocs de tre­ball i de bene­fi­cis soci­als i econòmics.

LLEGIR LA NOTÍCIA COMPLETA A “L’ECONÒMIC”: https://www.leconomic.cat/article/2097587-objectiu-rehabilitar-uns-22-750-habitatges.html