Tot i la finalització de l’Estat d’Alarma, continuen vigents algunes mesures de restricció de les activitats que afecten també al nostre sector.
1. VIGÈNCIA DEL DECRET LLEI 34/2020 (CATALUNYA):

Les mesures d’aquest Decret-Llei limiten la seva eficàcia al temps de vigència de les prohibicions o restriccions dictades per l’autoritat competent.

Per tant, com que, malgrat l’aixecament de l’Estat d’Alarma segueixen existint mesures de suspensió o de restricció de les activitats (límits d’aforament, d’horaris, etc.), segueixen vigents les mesures o regles establertes pel Decret Llei.

Et recordem que aquestes mesures afecten als arrendataris de locals comercials amb ús limitat o suspès per les mesures de la COVID-19 i, en resum són:

  • L’arrendatari pot requerir fefaentment a l’arrendador una modificació de les condicions del contracte.
  • A manca d’acord, en el termini d’un mes s’han d’aplicar les regles següents:
    • En cas de SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT: Reducció del 50 % de la renda mentre duri la vigència de la suspensió.
    • En cas de RESTRICCIÓ PARCIAL DE L’ACTIVITAT: Reducció de la renda en una proporció equivalent a la meitat de la pèrdua d’aprofitament del local (exemple: Limitació d’aforament al 30% = reducció de renda del 35%).
2. VIGÈNCIA DEL REAL DECRETO LEY 35/2020 (ESTATAL):
Les mesures d’aquest Real Decret-Llei, de reducció o moratòria de rendes, tal i com diu l’article 1, tenen limitada la seva vigència durant el temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues. Les reduccions o moratòries es podran estendre durant  les mensualitats següents, fins a un màxim de 4 mensualitats en total.

Per tant, únicament seguiran vigents les mesures aplicades i sol·licitades amb anterioritat a l’aixecament de l’Estat d’Alarma que encara no hagin esgotat el termini màxim de 4 mensualitats que fixa el Real Decret-Llei.

Així mateix,  com que ja no estem en Estat d’Alarma, ja no seran obligatòries les reduccions o moratòries de renda previstes en els supòsits que l’arrendador fos una empresa o entitat pública o un gran tenidor.