El passat 12 de juny es va publicar la RESOLUCIÓ SLT/1840/2021, d’11 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, i en l’article 9.5 parla de les piscines amb informació actualitzada.

Segueix, de moment, no havent cap resolució que faci al·lusió directa o indirecta a les piscines i molt menys a les comunitàries, per la qual cosa ha d’acullir-se als plans d’acció sectorial i protocols organitzatius en funció de les diferents activitats econòmiques, professionals i de serveis que dictin les autoritats.

Com a mesures cautelars d’índole sanitària i de prevenció de la Covid-19, i en espera que es pronunciïn les autoritats sanitàries, es recomana per a l’obertura de piscines:

  • L’aforament de la piscina no haurà de superar el 70% prenent en consideració el que marca l’article 9.5, podent-se dur a terme activitats grupals.
  • En espais tancats sempre que s’acrediti el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades, es poden dur a terme activitats grupals de més de 10 persones amb el límit de l’aforament al 70% i l’ús de mascareta (excepte en la piscina). En els supòsits que no hi hagi una ventilació i qualitat d’aires reforçades en espais tancats, es poden dur a terme sempre que no concentrin més de 10 persones, inclosa la persona professora o monitora.
  • Garantir la distància física interpersonal de seguretat en l’ús de les zones limítrofes al got de la piscina i fins i tot dins de l’aigua.
  • Disposar de solucions i gels hidroalcohòlics de desinfecció.
  • Utilitzar la mascareta en els desplaçaments d’entrada i sortida al recinte.
  • Es permet l’ús de vestuaris sempre que sigui necessari per als usuaris i amb caràcter preferent per als usuaris de piscines i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa.
  • Evitar la concentració de persones de diferents bombolles, sense formar grups de més de 10 individus o del número que les autoritats possibilitin en les pròximes setmanes.
  • Mantenir la distància física interpersonal (aplicable també als banyistes) d’1,5 metres, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m² entre persones no convivents.
Aquestes mesures bàsiques podran variar en funció de les resolucions que dictin les autoritats sanitàries.

T’adjuntem una infografia amb la informació actualitzada sobre les piscines comunitàries, que et pot ser molt útil per als teus clients.