El Tribunal Constitucional en data 10 de març del 2022 ha dictat una SENTÈNCIA que declara la nul·litat i la inconstitucionalitat de la majoria dels articles de la LLEI 11/2020 de 18 de setembre de mesures urgents en matèria de contenció de rendes dels contractes d’arrendaments d’habitatge.

Els articles que la Sentència declara nuls i inconstitucionals són: 1, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.2; les Disposicions Addicionals 1a, 2a, 3a i 4a; la Disposició Transitòria 1a i la Disposició Final 3a i 4a b).

Amb l’anul·lació d’aquests articles queda totalment inaplicable i sense efecte la LLEI 11/2020 sobre contenció de rendes que fins ara establia la limitació de la renda en els lloguers d’habitatge a Catalunya.

ELS EFECTES MÉS RELLEVANTS D’AQUESTA SENTÈNCIA SÓN:

  1. Queda inaplicable i sense efecte la Llei 11/2020ja que amb la declaració de nul·litat i inconstitucionalitat de la majoria dels seus articles, queda sense contingut aplicable.
  1. A partir d’ara els lloguers d’habitatges no tenen limitada la seva renda, essent possible pactar la renda que convinguin les parts, en base al principi de llibertat de pacte establert a l’article 17 de la LAU (1. La renda serà la que lliurement estipulin les parts).
  1. La Sentència no té efectes retroactius: Els efectes de la Sentència són per als contractes que es signin a partir d’aquesta resolució, per tant, no queden afectats i es mantindran en els seus termes els contractes celebrats amb anterioritat en base a les normes de limitació de rendes de la Llei 11/2020.
  1. Queda clar que el Parlament de Catalunya no té competències per limitar els preus o rendes dels contractes d’arrendaments d’habitatges.
ELS MOTIUS EN QUÈ ES BASA LA SENTÈNCIA PER A DECLARAR LA INCONSTITUCIONALITAT DE LA LLEI 11/2020 SÓN:
  • FALTA DE COMPETÈNCIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA PER REGULAR LIMITAR ELS PREUS DELS LLOGUERS.
  • VULNERACIÓ DEL PRINCIPI D’AUTONOMIA DE LA VOLUNTAT I DE LA LLIBERTAT DE PACTE.
A continuació, transcrivim alguns paràgrafs de la Sentència on s’indiquen els arguments de la declaració d’inconstitucionalitat de la Llei 11/2020.

ENTRADA EN VIGOR:

  • Des del dia d’avui, 8 d’abril de 2022, data en què la Sentència ha estat publicada en el BOE.