• L’entitat financera oferirà als col·legiats i als clients d’aquests condicions molt avantatjoses en productes i serveis financers, així com en la seva operativa financera habitual.
  • Així mateix, els Administradors de Finques podran oferir a les Comunitats de Propietaris la proposta de finançament de Bankinter per a la rehabilitació d’edificis residencials.

Firma CAFBL-Bankinter

Barcelona, 28 de juliol de 2022 – Bankinter i el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) han subscrit un acord marc de col·laboració mitjançant el qual l’entitat financera oferirà als col·legiats del CAFBL una oferta bancària global en condicions molt avantatjoses tant en la seva operativa financera personal com empresarial o professional. Els col·legiats disposaran, igualment, d’un equip específic del banc per atendre les seves necessitats.

Així mateix, mitjançant aquest acord, subscrit pel Director Territorial de Bankinter a Catalunya, Eduard Gallart, i pel President del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Enrique Vendrell, Bankinter posarà en coneixement dels col·legiats tota la seva proposta de finançament per a la rehabilitació d’edificis residencials i així poder afrontar qualsevol projecte, especialment els destinats a millorar l’eficiència energètica dels edificis, per a això es contemplen importants ajudes dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Fons Next Generation EU).

L’oferta financera de Bankinter per a la rehabilitació i millora d’edificis residencials inclou una tramitació 100% digital, que cobreix la totalitat del pressupost de la reforma o de l’adquisició de nous elements, com ascensors, evitant així l’efecte negatiu d’escometre aquestes despeses via derrames. Es tracta d’un préstec a un termini màxim de 12 anys, amb fins a dos anys de carència, i amb un procés de tramitació i sanció ràpid, senzill i transparent, que només requereix la signatura del representant de la comunitat, i on no és necessari obrir compte en Bankinter ni mantenir cap vinculació amb el banc, i sense necessitat d’anar a notaria en operacions de fins a 300.000 euros.

Es tracta, en definitiva, d’una proposta a llarg termini que suposa un canvi cultural en favor del finançament com a mecanisme per a abordar les inversions en les comunitats de propietaris, en detriment del concepte de sufragar els costos mitjançant derrames.

 

 

Sobre Bankinter.

Bankinter és el sisè banc per grandària del sistema financer espanyol, el quart per capitalització borsària i el primer per rendibilitat i per qualitat d’actius. Compta amb més de 110.800 milions d’euros en actius totals, una inversió creditícia de 69.700 milions i uns recursos controlats de 121.800 milions. Amb presència a Espanya, Portugal, Irlanda i Luxemburg, Bankinter basa la seva estratègia en diferents línies de negoci complementàries entre si, entre les quals destaquen el negoci d’empreses, amb especial focalització en els segments de mitjanes i grans; el de clients d’alts patrimonis, on l’entitat compta amb una quota de mercat molt superior a la que li correspondria per grandària; el negoci d’Assegurances; Consum, a través de la seva filial Bankinter Consumer Finance; o les seves filials EVO Banco, Bankinter Portugal o Avant Money a Irlanda.

El Grup Bankinter està compost per més de 6.100 empleats, entre Espanya i Portugal, sent l’única entitat a Espanya que ha mantingut el seu creixement en plantilla en els últims anys, i en un número estable la seva xarxa d’oficines.

 

Sobre el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.

El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. La institució es regeix pels seus propis estatus i reglaments de règim intern. És una agrupació de professionals que es dediquen a l’administració del patrimoni immobiliari. La seva activitat comprèn les províncies de Barcelona i Lleida i agrupa un total de 2400 col·legiats que administren gairebé el 80% dels habitatges de la zona d’influència.

 

DESCARREGAR NOTA DE PREMSA