Segons la Nota Informativa núm. 19/2022, que va publicar ahir el Tribunal Constitucional, s’ha dictat Sentència per unanimitat declarant inconstitucional bona part de la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges. Considera que la Generalitat envaeix competències exclusives de l’Estat en matèria de bases contractuals de dret civil, amb fonament a l’article 149.1.8 CE i en la “necessitat de garantir un comú denominador en els principis que han de regir les obligacions contractuals”.

La legislació catalana obligava a congelar o baixar el preu d’aquells lloguers que es trobaven en àrees considerades de mercat d’habitatge tens, d’acord amb l’íindex de referència en el mateix entorn urbà o respecte a l’anterior contracte.

Ara bé, aquesta Sentència, que encara no ha estat publicada, declara que no afecta a les situacions jurídiques consolidades per anteriors contractes, en base al principi de seguretat jurídica i a la finalitat de procurar l’estabilitat de les relacions contractuals preexistents.

En concret, el TC declara inconstitucionals i nuls els articles, 1, 6 a 13, 15 i 16.2, així com la disposició addicional primera, segona i tercera; la disposició transitòria primera i la disposició final quarta, lletra b); la disposició addicional quarta i la disposició final tercera, el que suposa una anul·lació global del text legal.