L’emergència sanitària va motivar la publicació del Decret Llei 10/2020 de 27 de març pel qual es va regular la suspensió dels terminis legals i estatutaris per la celebració de les Juntes de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal facilitant alhora, la possibilitat, encara que els estatuts no ho estableixin, de celebrar reunions i adoptar acords per  mitjà de videoconferència o d’adoptar acords sense reunió, d’acord amb el Codi Civil de Catalunya, així com l’ampliació del termini per elaborar, aprovar i presentar els comptes anuals. Les circumstàncies que van portar a la seva aprovació, malauradament, no ha desaparegut, ben al contrari.

Tot i les successives ampliacions del període de suspensió de l’obligació de convocar juntes de propietaris i les modificacions d’aquell Decret Llei 10/2020,  el proper 31 de desembre d’enguany finalitzar dit període de suspensió.

Així i en consideració que les estadístiques de les darreres setmanes assenyalen un constant increment de contagis de la COVID-19 i  que Catalunya torna a trobar-se en una situació de risc alt, des del Consell Col·legis d’Administradors de finques de Catalunya hem proposat al Departament de Justícia de la Generalitat, la següent regulació:

1.- De manera excepcional, i a conseqüència del efectes derivats de la COVID-19, l’obligació de  convocar i  celebrar  les  juntes  de  propietaris  en  les  comunitats  subjectes  a  règim  de propietat horitzontal resti suspesa fins al 30 de juny de 2022,  sens perjudici de la possibilitat de cada comunitat de convocar i celebrar la junta de propietaris dins d’aquest termini, d’acord amb   les  seves circumstàncies  i  les  mesures de  seguretat que   en  cada  moment siguin aplicables, a iniciativa de  la Presidència o si ho demana almenys un vint-i-cinc   per  cent  de les persones propietàries amb dret a vot, que representin el mateix percentatge de quotes. La celebració  de  la  junta  també es pot  dur a terme  per  videoconferència  o d’altres  mitjans  de comunicació d’acord al que estableix l’article 312- 5.2 del Codi civil de Catalunya, tot i que no estigui  previst  als  estatuts ni  acordat  prèviament  per  la  Junta de  propietaris.  El  darrer pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària, en la qual també s’ha de  procedir  a  l’aprovació  dels  comptes anteriors  i  a  la  renovació  dels  càrrecs, d’acord amb el que estableix l’article 553-15  del Codi civil de Catalunya.

2.- Excepcionalment,  per  aquells  supòsits  en  els  quals  no es pugui  dur  la  celebració  de  la Junta a través dels mitjans establerts i fins a la mateixa data, també poden adoptar acords sense reunió de conformitat amb allò que disposa l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya, a instància de la persona que presideix la comunitat de propietaris.