PRÒRROGA DE MESURES EN MATÈRIA D’HABITATGE FINS AL 28 DE FEBRER 2022

REAL DECRETO LEY 21/2021 de 27 octubre por el que se prorrogan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y econòmica. (BOE núm. 257 de 27/10219)

  • Queden prorrogades algunes de les mesures en matèria d’habitatge adoptades en el Real Decreto Ley 11/2020 :
  • Pròrroga fins al 28 de FEBRER 2022 de la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments d’habitatges si l’arrendatari està en situació de vulnerabilitat econòmica.
  • Pròrroga fins al 28 de FEBRER 2022 de la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments d’habitatges en els casos de l’article 250.1 apartats 2, 4 i 7 de la LEC i en altres procediments de desnonament que tinguin causa en un procediment penal si l’arrendatari està en situació de vulnerabilitat econòmica i l’arrendador és un gran tenidor.
  • Els arrendataris d’un contracte amb venciment anterior al 28 de febrer 2022, tenen dret, si ho sol·liciten a l’arrendador, a una pròrroga extraordinària per un període màxim de 6 mesos.
  • Fins al 28 de febrer del 2022 els arrendataris podran sol·licitar un ajornament temporal del pagament de la renda, en el supòsit que l’arrendador sigui una empresa o entitat publica d’habitatges o un Gran Tenidor i sempre que hagi un acord voluntari entre les parts.
  • S’amplia fins al 31 de març del 2022 el termini perquè els arrendadors puguin sol·licitar la compensació de rendes no pagades. Amb la finalitat de recordar quins són aquests ajuts, et remetem a la nostra anterior circular GN00183/2020.
  • ENTRADA EN VIGOR: L’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat, és a dir, el 28 OCTUBRE 2021.

 

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació  et pots adreçar al nostre servei d’assessoria jurídica,  per telèfon, presencial amb cita prèvia o mitjançant les assessories en línia del web col·legial www.cafbl.cat.