Amb data 15/06/2022 es va publicar al BOE el Reial decret 450/2022, de 14 de juny, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de març i que va entrar en vigor el passat 16 de juny.

Els canvis introduïts donen resposta a la transposició parcial de Directives d’Eficiència Energètica dels edificis i d’Eficiència Energètica amb l’impuls a la implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, VE, en els aparcaments dels edificis i a la necessitat de seguir avançant en la millora de l’eficiència energètica dels edificis, incrementant el foment de les energies procedents de fonts renovables.

Així mateix, s’han introduït modificacions puntuals d’alguns apartats del DB HE Estalvi d’energia i DB HS per facilitar la seva aplicació, així com del DB SUA per tal d’incorporar criteris d’accessibilitat a les estacions de recàrrega de les places d’aparcaments accessibles.

En relació amb l’impuls del vehicle elèctric, la modificació introdueix una nova secció HE-6 “Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics” al DB d’Estalvi d’energia en la qual es fixen -en funció de l’ús de l’edifici i el tipus d’intervenció (obra nova o intervenció en edificis existents)- les dotacions mínimes exigides, ja sigui canalitzacions per a la preinstal·lació i/o instal·lació d’un determinat nombre de punts de recàrrega per al VE.

Aquests canvis també han comportat la modificació del RD 1053/2014 que va aprovar l’ITC BT-52  “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos” del Reglament de Baixa Tensió, REBT, en la qual es fixaven les dotacions mínimes d’infraestructura de recàrrega de VE associades als edificis així com als aparcaments no adscrits als edificis.

En relació amb el foment de les energies procedents de fonts renovables, el RD també modifica el DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables, canvi derivat de la possibilitat real de l’autoconsum col·lectiu i de la simplificació dels tràmits administratius per a la seva implantació.

En aquest sentit, s’ha incorporat l’ús residencial habitatge en el seu àmbit d’aplicació, a més de reduir, per a tots els usos, el valor llindar de superfície construïda a partir del qual li és d’aplicació l’exigència.

Els terminis transitoris d’aplicació que estableix són els seguents:
Per a obres de nova construcció i intervencions en edificis existents amb llicència municipal d’obres sol·licitada:

– Amb anterioritat al 16-06-2022: no és d’aplicació(*)
– Del 16-06-2022 al 15-12-2022: és d’aplicació voluntària(*)
– A partir del 16-12-2022: és d’aplicació obligatòria

(*) Les obres hauran d’iniciar-se en el termini màxim d’eficàcia de la llicència i, a manca d’aquest, 6 mesos des de la data d’atorgament de la llicència. De no ser així, caldrà que els projectes s’adaptin a les modificacions incorporades en aquest Reial Decret 450/2022.