El passat dia 25 de juny es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 12/2021, de 24 de juny, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit de la fiscalitat energètica i en matèria de generació d’energia, sobre gestió del cànon de regulació i de la tarifa d’utilització de l’aigua.

En el mateix, i en el seu article 1, s’estableix que:

“Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei (dia 26 de juny) i vigència fins al 31 de desembre de 2021, s’aplicarà el tipus del 10 per cent de l’Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’energia elèctrica efectuades a favor de:

a) Titulars de contractes de subministrament d’electricitat, la potència contractada (terme fix de potència) sigui inferior a 10 kW, amb independència del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, quan el preu mitjà aritmètic del mercat diari corresponent a l’últim mes natural anterior al de l’últim dia del període de facturació hagi superat els 45€/MWh.

b) Titulars de contractes de subministrament d’electricitat que siguin perceptors del bo social d’electricitat i tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d’exclusió social, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 897/2017, de 6 de octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica.”