Davant la situació sanitària que tenim provocada per la 6a onada COVID-19, i del final del període de suspensió de l’obligació de convocar juntes de propietaris, el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya ha adreçat un escrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, sol·licitant que l’obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal resti suspesa fins al 30 de juny de 2022, sens perjudici de la possibilitat que cada comunitat convoqui i celebri la junta de propietaris dins d’aquest termini, d’acord amb les seves circumstàncies i les mesures de seguretat que en cada moment siguin aplicables, a iniciativa de la Presidència o si ho demana almenys un vint-i-cinc per cent de les persones propietàries amb dret a vot, que representin el mateix percentatge de quotes; i, excepcionalment, que en aquells supòsits en els quals no es pugui celebrar la Junta a través dels mitjans establerts i fins a la mateixa data, també puguin adoptar acords sense reunió de conformitat amb allò que disposa l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya, a instància de la persona que presideix la comunitat de propietaris.